/* */

Regulamin konkursu Imprezowicz Miesiąca

REGULAMIN

Regulamin konkursu „Imprezowicz miesiąca” obowiązujący od 1.06.2015.

Regulamin organizowanego przez firmę Czeladziński Robert konkursu przeznaczonego dla indywidualnych Klientów pubu Boston, ul. Niepodległości 22, 70-412 Szczecin.

§1.

Organizatorem konkursu jest firma Czeladziński Robert. z siedzibą w  Niepodległości 22, 70-412 Szczecin.

§2.

Regulamin konkursu jest integralną częścią regulaminu pubu Boston.

§3.

3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego konkursu „Imprezowicz miesiąca”.

3.1 Wypełnienie formularza zgłoszeniowego konkursu „Imprezowicz miesiąca” oraz przekazanie go obsłudze pubu Boston jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu konkurs.

3.2 Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej: www.bostonlive.pl/imprezowicz-konkurs oraz w siedzibie Organizatora.

ZASADY KONKURSU:

1. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie „Imprezowicz Miesiąca” jest przyjście na imprezę do pubu Boston, dokonanie dowolnego zakupu (bez kwoty minimalnej), a także wypełnienie formularza zgłoszeniowego konkursu „Imprezowicz Miesiąca” i przekazanie tego formularza obsłudze lokalu.

2. Przystąpienie do konkursu „Imprezowicz Miesiąca” jest dobrowolne.

2.1. Uczestnikiem konkursu mogą być wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne.

2.2. Pracownicy Organizatora nie mogą uczestniczyć w konkursie „Imprezowicz Miesiąca”.

3. Uczestnik konkursu gromadzi punkty za obecność i aktywne uczestnictwo na imprezach w pubie Boston. Uczestnik zdobywa odpowiednią ilość punktów według harmonogramu dostępnego na stronie http://www.bostonlive.pl/imprezowicz-harmonogram.

3.1. Punkty sumowane są w ramach danego miesiąca kalendarzowego, a następnie tworzona jest tabela wyników sortowana wg. ilości punktów.

3.2. Punkty się zerują z dniem 1. kolejnego miesiąca.

4. W konkursie biorą udział tylko te zgłoszenia, które zostały przekazane obsłudze pubu Boston w dniu, w którym osoba zgłaszająca się do konkursu bawiła się podczas imprezy w pubie Boston.

5. Wyniki konkursu podane będą na specjalnych imprezach pt. „Finał Imprezowicza Miesiąca”, które odbywać się będą w pubie Boston.

5.1 Terminy imprez finałowych podawane będą do uczestników drogą e-mailową, a także na portalu Facebook http://Facebook.com/BostonPub i stronie internetowej pubu Boston – www.bostonlive.pl.

6. Wszelka korespondencja przekazywana jest na adres e-mailowy i/lub numer telefonu komórkowego uczestnika podanym w formularzu zgłoszeniowym.

6.1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez uczestnika nieprawdziwych danych osobowych lub danych osobowych innej osoby. Podanie prawdziwych danych osobowych jest niezbędne do wzięcia udziału w konkursie i uzyskania nagrody.

6.2. W przypadku zmian danych udostępnionych przez uczestnika w formularzu zgłoszeniowym konkursu uczestnik zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Organizatora konkursu pod rygorem utraty możliwości odbioru nagrody oraz kontynuowania udziału w konkursie.

7. Niedopuszczalne jest przenoszenie przez uczestnika konkursu punktów ze swojego konta na konto innego uczestnika.

8. Ewentualna reklamacja uczestnika konkursu będzie rozpatrzona przez Organizatora w terminie 30 dni od daty jej zgłoszenia.

9. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany warunków konkursu. O zmianie warunków Organizator poinformuje uczestników konkursu poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej www.bostonlive.pl/imprezowicz/ najpóźniej na 14 dni przed datą wejścia w życie zmian. Regulamin konkursu „Imprezowicz Miesiąca” obowiązujący od 1.06.2015.

9.1. Organizator może w dalszej kolejności zamieścić informacje o zmianie warunków konkursu oraz punktacji, przy użyciu poczty elektronicznej lub w inny sposób przyjęty w kontaktach z klientami indywidualnymi.

9.2. Zmiana jakichkolwiek warunków konkursu oraz punktacji obowiązywać będzie od dnia ogłoszenia zmian. W razie wątpliwości uznaje się, iż obowiązującym Regulaminem konkursu jest Regulamin obowiązujący w dniu zgłoszenia przez uczestnika do konkursu.

10. Biorąc udział w konkursie uczestnik potwierdza, iż akceptuje zasady konkursu określone w niniejszym Regulaminie.

11. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany i interpretacji niniejszego Regulaminu w dowolnym momencie w czasie trwania konkursu.

12. Organizator poinformuje Uczestników o zmianie Regulaminu. Informacja o zmianie Regulaminu udostępniona będzie na www.bostonlive.pl/imprezowicz-regulamin/ najpóźniej na 30 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu.

13. W razie wątpliwości poczytuje się, iż w pierwszej kolejności obowiązującym Regulaminem jest ten widniejący na stronie Organizatora www.bostonlive.pl/imprezowicz-regulamin/.